Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Wskazany w ustawie wymóg dotyczy wszystkich dużych przedsiębiorstw, a więc podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników, osiągają roczny obrót netto ze sprzedaży towarów oraz usług przekraczający równowartość 50 mln euro, bądź ich suma aktywów bilansu sporządzona na koniec roku przekracza 43 mln euro.

Jednocześnie, ustawodawca przewidział obligatoryjną karę za niedopełnienie obowiązku wykonania audytu energetycznego, która może wynieść nawet 5% rocznych przychodów zobowiązanego przedsiębiorstwa,

Nad merytoryczną poprawnością przeprowadzonego audytu czuwać będzie Urząd Regulacji Energetyki.

Opracowanie audytu nie będzie jednak prostą i szybką formalnością, bowiem wymogiem ustawowym jest zawarcie w nim oceny wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstwa związanej z zapotrzebowaniem na paliwa oraz energię, a więc: transportu, linii i instalacji przemysłowych, budynków (w zakresie energii wykorzystywanej na ogrzewanie i klimatyzację, ale również w odniesieniu do oświetlenia pomieszczeń i sprzętu elektronicznego) oraz urządzeń energetycznych i cieplnych (transformatory, kotłownie, agregaty chłodnicze).

Dodatkowo, audyt przedsiębiorstwa ma na celu nie tylko ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, ale powinien wskazywać również na realne przedsięwzięcia inwestycyjne sprzyjające zmniejszeniu zużycia paliw i energii we wszystkich obszarach działalności audytowanego przedsiębiorstwa. Dlatego wykonanie takiego audytu przedsiębiorstwa wymaga interdyscyplinarnego zespołu związanego z ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii, ciepłownictwem, energetyką, logistyką i procesami produkcyjnymi.

Centrum Doradztwa Energetycznego działa i specjalizuje się w tej tematyce od 2011. W tym czasie zrealizowaliśmy ponad 200 opracowań związanych z efektywnością energetyczną, ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii, gospodarką niskoemisyjną i audytami oraz postępowaniami koncesyjnymi prowadzonymi przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki dla licznych podmiotów, takich jak PKN Orlen S.A., Centrum LIM – Hotel Marriott w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Aglomeracja Krakowska, etc.

W naszym zespole pracuje ponad 30 specjalistów ze wszystkich dziedzin związanych z audytowaniem przedsiębiorstw – energetyków, specjalistów ochrony środowiska, ochrony powietrza, ciepłownictwa, odnawialnych źródeł energii, a także osoby z uprawnieniami audytorskimi.

Pracując, bazujemy na opracowanych przez nas autorskich metodykach a przygotowane przez nas audyty przedsiębiorstw (oczywiście dostosowane do specyfiki działalności zamawiającego) obejmują:

  • Audyt energetyczny budynków;
  • Audyt energetyczny źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu;
  • Audyt energetyczny procesów technologicznych;
  • Audyt energetyczny oświetlenia w tym oświetlenia zewnętrznego;
  • Audyt energetyczny samochodów i pojazdów;
  • Diagnoza sytuacji energetycznej i ekologicznej przedsiębiorstwa (wskaźniki emisyjności);
  • Rekomendacja działań optymalizacyjnych, wraz z oszacowaniem efektu ekologicznego, energetycznego i ekonomicznego;
  • Wytyczne dotyczące monitorowania wdrażania wyników audytu oraz jego aktualizacji;

Dodatkowo nasi specjaliści do spraw funduszy unijnych, w ramach przygotowywanych przez nas opracowań, wskazują źródła finansowania zewnętrznego (dotacji) dla rekomendowanych w audycie inwestycji.

Decydując się na współpracę z Nami otrzymują państwa gwarancję rzetelnie przygotowanego dokumentu spełniającego nie tylko minimum wymogów ustawowych, ale stanowiącego również drogowskaz dla realizacji przy dofinansowaniu ze środków unijnych, przedsięwzięć obniżających koszty działalności przedsiębiorstwa.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszam do kontaktu:

Marek Gregorczyk
email: biuro@isid.pl
tel. 516 822 582